POLITICA DE SUPRAVEGHERE VIDEO

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO –

1. Scopul prelucrării prin mijloace video

Societatea REAL TECO SRL prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în sediul societăţii, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției.

REAL TECO SRL utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității societăţii. Acest sistem de supraveghere asigură monitorizarea în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.

1.2 Limitarea scopului

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat in alt scop decât cel notificat, nu folosește la monitorizarea activităţii angajaților sau la pontaj. Sistemul nu este mijloc de investigare sau de obținere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepţia situaţiilor in care se produce un incident de securitate fizica sau se observa un comportament infracțional (in circumstanțe excepționale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare in cadrul unei investigații disciplinare sau penale).

1.3 Categorii speciale de date

Sistemul video al REAL TECO S.R.L. nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectiva) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie “categorii speciale de date”.

Societatea nu intenționează sa utilizeze sistemul de supraveghere in mod ad-hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanța.

1.4 Descrierea si specificațiile tehnice ale sistemului

In mod convențional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcţie înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectata de camerele instalate in zona supravegheata, alături de data, ora si locație.

Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoașterea celor care trec prin zona de acțiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranța a prelucrării datelor care pot fi obtinute in urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcţie de zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetru/scopul supravegherii. Nu se înregistrează sunetul.

Accesul este strict limitat, la managerii şi angajatii anume desemnați de catre societate, in spațiul unde se afla echipamentele de înregistrare şi stocare ale sistemului de supraveghere video.

1.5 Beneficiile sistemului de supraveghere:

 1. Creşterea controlului in perimetrul supravegheat, a intrărilor si ieșirilor;
 2. Restricționarea accesului persoanelor străine;
 3. Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute;
 4. Respectarea actelor, normativelor si legislaţiei in vigoare pentru obiectivele cu risc.
 5. DOMENIUL

Procedura se aplică în cadrul activităţi de supraveghere  prin mijloace video.

Procedura se aplică, corespunzător competențelor şi atribuţiilor, de către:

 1. personalul desemnat cu administrarea sistemului;
 2. conducerea societăţii;           
 3. personalul extern care asigura mentenanța sistemelor de supraveghere.

 4. Condiții de legitimitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD);
 • Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012 şi HG nr.1002/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică pentru societatea Real Teco SRL, Real Grup Invest SA şi pentru Fundaţia Competenţi, Corecţi şi Utili nr.26/28.08.2021 întocmit de PFA Irimescu Cristian.
 1. 4. Zonele monitorizate

Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare , în punctele descrise pe planul anexat.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul nu are  acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și după informarea Responsabilului cu protecția datelor.

Se supraveghează prin mijloace video: zonele de acces și spațiile destinate publicului cum ar fi curtea aferentă spaţiului deţinut de societate, precum şi  holul de intrare din Corpul B care asigura accesul în spaţiile deţinute de societate.

 1. 5. Transparență și informare

Societatea va furniza persoanelor care intră în zona supravegheată video informaţiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor.

În acest sens, informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă,

sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.

 1. Auditare interna

Sistemul video existent a fost instalat in urma unor analize de risc întocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 1. 7. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor

Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

 1. limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate, la 30 de zile;
 2. mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;
 3. echipamentele de stocare a imaginilor inregistrate se afla in spatii securizate, protejate de securitate fizica
 4. toți utilizatorii cu drept de acces au semnat fișa de post prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 5. dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaste doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 6. doar personalul desemnat cu administrarea sistemului, numit in acest sens de catre operator, are dreptul de a accesa fisierele inregistrate in sistem, de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor;
 7. Personalul extern care se ocupa cu mentenanta sistemului de supraveghere video şi-a asumat obligaţia de confidentialitate;
 8. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către Real TECO în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor societăţii şi a chiriaşilor săi, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul societăţii și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces).

Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului în Registrul de evidență a cazurilor de dezvăluire.

Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

 1. Durata de stocare

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două luni).

În cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depășesc durata de stocare, gestionat de administratorul sistemului.

 1. Drepturile persoanei vizate

Real TECO SRL garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE şi a Legii nr.190/2018.

Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.

În conformitate cu dispoziţiile nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces,
 2. dreptul la rectificare,
 3. dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
 4. dreptul la restricționarea prelucrării,
 5. dreptul la portabilitatea datelor,
 6. dreptul la opoziție,
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.
 8. Informarea persoanelor vizate

Informarea primara a persoanelor vizate se realizează în mod conform Regulamentului clar si permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficienta si localizat in zona supravegheata, astfel încât sa semnaleze existenta camerelor de supraveghere, dar si pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor personale.

Persoanele vizate sunt atenționate asupra existentei sistemului de supraveghere video si a proprietarului prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării si identifica REAL TECO S.R.L. ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video.

 

 1. Exercitarea drepturilor de acces, intervenție şi opoziție

Pe întreaga perioada de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc deţinute de REAL TECO S .R.L, de a solicita intervenția (ștergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se o pune prelucrării acestora conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca si/sau șterge date cu caracter personal ca urmare utilizării camerelor video trebuie sa fie adresata REAL TECO S .R .L.

Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se da in termen de 30 zile calendaristice. Daca nu se poate respecta acest termen, persoana vizata va fi informată  asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica si procedura care va urma pentru soluţionarea cererii.

Daca exista solicitarea expresa a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora. Imaginile furnizate vor fi clare, in măsura posibilității, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terţilor (persoana vizata va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoane care pot apărea in înregistrare vor fi editate astfel încât sa nu fie posibila recunoașterea/identificarea lor).

In cazul unei asemenea solicitări, persoana vizata este obligata sa se identifice dincolo de orice suspiciune (sa prezinte actul de identitate când participa la vizionare) sa menționeze data, ora, locația si împrejurările in care a fost înregistrata de camerele de supraveghere.

De asemenea, persoana vizata va prezenta si o fotografie recenta astfel încât utilizatorii desemnați sa o poată identifica mai ușor in imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât sa nu fie posibila recunoașterea/identificarea lor.

Exista posibilitatea refuzării dreptului de acces in situaţia in care se aplica excepțiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune si in cazul in care exista obligaţia de a proteja drepturile si libertățile unor terţe persoane, de exemplu daca in imagini apar si alte persoane si nu exista posibilitatea de a obţine consimțământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

            Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus  persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată  la adresa:

            REAL TECO SRL

            București, str.Progresului, nr.134-138, Corp B, Camera 4, sector 5

            E-mail: office@realteam.ro

            Fax: 021 411.77.12

 

Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79).

Începe o nouă experiență alături de noi!

Începe o nouă experiență alături de noi!